Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51/52 (158/159) 2008. gada 17. decembris
            

  Nodokļi | Lai nākamgad atgūtu attaisnoti tērēto

Gatavojoties šā gada ienākumu deklarēšanai
IEVA MADŽIŅA, grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums "OM Konsultācijas"


      

Decembrī gaidām gan gada gaišākos svētkus, gan darba gada noslēgumu, pārskatām arī tēriņu saturu, brīvbrīdī nebūs lieki padomāt par ģimenes budžeta papildināšanas iespējām  nākamajā gadā. Līdz ar to jāatceras par 2008.gadā veiktajiem darījumiem, kā arī samaksātajiem nodokļiem un jānoskaidro, vai esat starp tiem nodokļu maksātājiem, kam gūtie ienākumi būs 2009.gada pirmajā ceturksnī jādeklarē obligāti, vai starp tiem, kas gada ienākumus saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var deklarēt brīvprātīgi, gūstot no tā kādu labumu.Gada ienākumu deklarēšanas termiņš 2009.gada 1.aprīlis būs jāievēro tiem nodokļu maksātājiem, kuri 2008.gadā veikuši saimniecisko darbību Latvijā; guvuši ienākumus ārvalstīs; saņēmuši neapliekamos ienākumus, kas lielāki par četrkāršotu gada neapliekamo minimumu; saņēmuši ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) izmaksas brīdī netika ieturēts.

Savukārt pārējie nodokļu maksātāji, kas arī bijuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, bet uz kuriem neattiecas šis termiņš, deklarāciju var iesniegt līdz pat gada beigām.

Vēl jāatceras, ka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" kopš 2007.gada atļauj nodokļu maksātājiem, kuri vēlas atgūt daļu šī samaksātā nodokļa, piemērojot attaisnotos izdevumus, iesniegt gada deklarāciju trīs gadu laikā.

Likumu normu aktīvas grozīšanas laikā gan jāpievērš uzmanība arī tam, vai kādi šogad vēl iespējamie grozījumi neattieksies uz 2008.taksācijas gadu.

Jāatgādina, ka nodokļu politikas pārzinātāji jau ir skaidrojuši: valdības lemtais par attaisnoto izdevumu summas dubultošanu no 150 līdz 300 latiem par izglītības un medicīnas pakalpojumiem stājas spēkā nākamā gada 1.janvārī un attieksies uz 2009.taksācijas gadu. To paredz Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumi Nr.832 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem"".

 

Kādēļ izdevīgi iesniegt deklarāciju?

Gada laikā, saņemot ienākumus un maksājot IIN, veidojas summa, kuru atļauts samazināt par noteiktiem attaisnotajiem izdevumiem. Pie šiem izdevumiem pieskaitāmi maksājumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumi vai dāvinājumi sabiedriskā labuma, reliģiskajām vai arī budžeta iestādēm, iemaksas privātajos pensiju fondos vai izdevumi, iegādājoties ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, tāpat apliekamo ienākumu ļauts samazināt par attaisnotajiem izdevumiem, ja saņemta autoratlīdzība (honorārs), bet izmaksas vietā attaisnotie izdevumi nav piemēroti, kā arī ja pilnībā nav izmantots gada neapliekamais minimums un atvieglojumi.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana ir izdevīga tiem nodokļu maksātājiem, kam taksācijas gadā šādi attaisnotie izdevumi bijuši.

Tomēr arī tiem nodokļu maksātājiem, kam deklarācija jāiesniedz obligāti, būs izdevīgi deklarēt attaisnotos izdevumus, tādējādi samazinot apliekamo ienākumu.

Jāņem vērā, ka pārmaksāto nodokli var atgūt tikai tad, ja taksācijas gadā strādāts un maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja ienākumu nav bijis, nav arī ieturēts un budžetā pārskaitīts nodoklis, šos attaisnotos izdevumus piemērot nevarēs.

Attiecībā uz 2008.gadu jāņem vērā daži jaunumi likumdošanā, kas jāpiemēro par 2008.gadu: mēneša neapliekamā minimuma apmērs šajā gadā bija 80 latu, tātad 960 latu gadā. Pieaudzis arī nodokļu atvieglojums par apgādājamajiem - 56 lati mēnesī, tātad 672 lati gadā.

Tāpat veiktas izmaiņas attiecībā uz nodokļa nomaksu budžetā, ja tāda jāveic, aprēķinot budžetā gada laikā samaksāto un pēc deklarācijas maksājamo nodokli - ja summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt trijās reizēs. Līdz šim maksājumus varēja dalīt, ja summa pārsniedza 100 latus.

Vēl jaunumi skar normas attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādes brīža noteikšanu. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pants nosaka: ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, ko veido ēka vai būve un zeme, uz kuras atrodas ēka vai būve, bet uz šo zemi īpašuma tiesības iegūtas un zemesgrāmatā nostiprinātas vēlāk nekā uz ēku vai būvi, tad par nekustamā īpašuma iegādes brīdi uzskata dienu, kad ēka vai būve ierakstīta zemesgrāmatā.

 

Deklarācija un nepieciešamā informācija

Lai sastādītu deklarāciju, būs nepieciešams:

• No darba devēja saņemts paziņojums par algas nodokli.

• Ja slimots, no VSAA saņemts paziņojums par slimības pabalstu saskaņā ar darba nespējas lapu "B".

• Ja saņemta pensija, paziņojums par pensiju no VSAA.

• Ja bijuši darījumi ar savu nekustamo īpašumu, proti, tas pārdots, nepieciešami darījumu apliecinošie dokumenti (līgumi, maksājumi) u.c.

Kad nepieciešamie dokumenti ir apkopoti, var aizpildīt gada ienākumu deklarācijas veidlapas. To var darīt gan papīra formā, aizpildot veidlapas un tās iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā, gan arī elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ja vien esiet reģistrējies kā tās lietotājs.

Taču neatkarīgi no tā, kādu formu izvēlēsieties, jāaizpilda būs gan gada ienākumu deklarācija D, gan arī pielikumi:

D1 - taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi;

D2 - fizisko personu ārvalstīs gūtie ienākumi;

D3 - ienākumi no saimnieciskās darbības (jāaizpilda saimnieciskās darbības veicējiem);

D3' - ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā (jāaizpilda saimnieciskās darbības veicējiem);

D4 - attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Latvijas Republikā gūtos ienākumus, izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības, uzrāda deklarācijas pielikumā D1. Informācija par gūtajiem ienākumiem atrodama darba devēja izsniegtajā paziņojumā par algas nodokli (1.rinda). Tas attiecas uz visām nodokļa maksātāja darbavietām, protams, ja tās bijušas vairākas. Šeit (D1 2.aile "Bruto ieņēmumi") jānorāda visos paziņojumos iekļautās summas.

Piemērs. Fiziska persona strādājusi algotu darbu divos uzņēmumos SIA "A" un SIA "B". SIA "A" sākusi strādāt 2008.gada 1.februārī, iesniegta algas nodokļu grāmatiņa, kas paredz piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem, bet SIA "B" strādāts bez algas nodokļa grāmatiņas no 2008.gada 1.jūnija. 2008.gada janvārī fiziskā persona nav strādājusi. Saņemtā paziņojuma par algas nodokli 1.rindā norādītā summa jāraksta D1 2.ailē "Bruto ieņēmumi", paziņojuma 8.rindā norādītā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa jāraksta 4.a ailē "Attaisnotie izdevumi - darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas". D1 6.ailē summu aprēķina, pamatojoties uz tajā norādīto formulu 2.-3.-4.c-5.aile, savukārt D1 7.ailē rakstām paziņojuma par algas nodokli 13.rindā norādīto summu - avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli. Jāņem vērā, ka paziņojumā par algas nodokli 03.rindā norādītais neapliekamais minimums neattiecas uz D1 3.aili - neapliekamie ienākumi. Tajā jānorāda summas, kas uzskaitītas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pantā. Piemēram, iemaksas privātajos pensiju fondos, darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu un citi. Šajos gadījumos būtu jāaizpilda 4.b aile.

Tālāk jāskatās, vai bijuši darījumi ārpus darba tiesiskajām attiecībām, kas jānorāda deklarācijā. Piemēram, pensija, slimības pabalsts, autoratlīdzība, ienākums no azartspēlēm vai izlozēm, kā arī nekustamā īpašuma pārdošana, kas attiecīgi jānorāda D1 pielikuma 2., 3., 4.c, 5., 6. un 7.ailē atkarībā no tā, kāds ienākums bijis.

 

Saņemta autoratlīdzība

Piemērs. Fiziskā persona no SIA "K" saņēmusi autoratlīdzību par dizaina projekta radīšanu Ls 100 (bruto). Saskaņā ar likumu nodokli ieturēja autoratlīdzības izmaksas vietā. Aprēķinot nodokli, tika ņemtas vērā 29.09.2006. MK noteikumos Nr.793 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" noteiktās autora izdevumu normas (20%). Izmaksas brīdī ieturēts un budžetā iemaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (100 - 20) x 25% = 20 (Ls). Tātad uz rokas autors saņēma 100 - 20 = 80 (Ls). Taču dokumentāri apliecinātie ar darba radīšanu saistītie izdevumi sasniedza 40% autoratlīdzības summas. Autors, pamatojoties uz no ienākuma izmaksātāja saņemto paziņojumu par aprēķināto, ieturēto un budžetā pārskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma gūšanas (saņemšanas) vietā, aizpilda D1 pielikumu, paziņojumā norādīto bruto ieņēmumu summu norādot D1 2.ailē - Ls 100. 4.c ailē raksta aprēķināto reālo izdevumu apjomu Ls 40; 6.ailē piemēro formulu 2.-3.-4c.-5.aile, kā rezultātā 100 - 40 = 60 (Ls). Savukārt 7.ailē norāda budžetā pārskaitīto nodokli (no paziņojuma) - Ls 20. Rezultātā veidosies Ls 5 pārmaksa, jo reāli budžetā bija jāiemaksā tikai Ls 15 (60 x 0,25) iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nevis Ls 20.

 

Pārdots īpašums

Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" sava nekustamā īpašuma pārdošana ir ar nodokli neapliekams ienākums, ja tas maksātāja īpašumā ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz divpadsmit mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).

Tas nozīmē, ka, pārdodot nekustamo īpašumu, kas neatbilst šim nosacījumam, būs jānomaksā budžetā IIN saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 3.daļas 11.punktu. Jāpiebilst, ka ar nodokli apliekama nevis visa saņemtā summa, bet gan starpība starp šā īpašuma iegādes un pārdošanas vērtību. Nosakot īpašuma iegādes vērtību, tajā papildus iegādes vērtībai atļauts pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar tā iegūšanu - valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi, kuri nav saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu. Tāpat nekustamā īpašuma iegādes vērtību palielina par dokumentāri pierādāmiem izdevumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzlabošanu un atjaunošanu.

Savukārt, pārdodot neku­tamo īpašumu, kas atgūts, atjaunojot īpašumtiesības uz nacionalizēto nekustamo īpašumu, par iegādes vērtību uzskata minētā īpašuma pārdošanas cenu un, pārdodot nekus­tamo īpašumu, kurš mantots no personas, kas atguvusi attiecīgo nekustamo īpašumu, atjaunojot īpašumtiesības uz nacionalizēto nekustamo īpašumu, vai kurš iegūts, piespiedu kārtā mainot nekustamo īpašumu, uz kuru atjaunotas īpašumtiesības, pret citu nekustamo īpašumu, par iegādes vērtību uzskata minētā īpašuma pārdošanas cenu.

60 mēnešu nosacījums gan neattieksies uz tiem īpašumiem, kas personai piederējuši brīdī, kad šāda norma likumā iekļauta - 2007.gada 12.jūnijā, proti, tiem līdz 2010.gada 1.jūlijam piemērojami likuma noteikumi, kas bija spēkā līdz minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai, t.i., īpašuma pārdošana ir neapliekams ienākums, ja tas personas īpašumā bijis ilgāk par 12 mēnešiem.

Piemērs. Fiziskā persona 2008.gada decembrī par 33 100 latu pārdevusi sev piederošu dzīvokli, kas iegādāts 2008.gada janvārī par 30 tūkstošiem latu. Ar īpašuma iegādi saistītie dokumentāri pierādāmie izdevumi ir 3 tūkstoši latu. D1 2.ailē norādāmi Ls 33 100 kā bruto ieņēmumi, bet 5.ailē izdevumi, kas saistīti ar īpašuma iegādi 30 000 + 3000 = 33 000 (Ls). Tātad 6.ailē būs starpība 33 100 - 33 000 = 100 (Ls)

 

Pārdota automašīna

Savukārt, ja persona guvusi neapliekamos ienākumus, piemēram, ienākumus no noguldījumiem un depozītiem, dividendes, apdrošināšanas atlīdzības, pārdevusi kustamo vai nekustamo īpašumu, kas bijis personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem (attiecībā uz īpašumu, kas personai piederējis uz 2007.gada 12.jūniju), no darba devēja saņemts bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu, mācību iestāžu stipendijas, gūts ienākums no mantojuma, saņemts dāvinājums no fiziskas personas, tad arī šie ienākumi uzrādāmi D1 pielikumā, neskatoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tiem nav jāmaksā.

Deklarācijā šādi gūti ienākumi jāuzrāda, ja tie pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu, tātad 3840 latu (4 x 960 Ls). Jāņem vērā, ka neapliekamie ienākumi summējas, tāpēc, ja katrs šāds ienākums 3840 latu nepārsniedz, bet kopā gan, tad deklarācija iesniedzama jau nevis brīvprātīgi, bet gan obligāti.

Piemērs. Fiziskā persona pārdevusi automašīnu par Ls 3500. Personas īpašumā tā bijusi kopš 2005.gada maija. Tā kā ienākums nepārsniedz Ls 3840, tad tas nebūtu jānorāda deklarācijā, ja vien personai nebūtu bijuši citi neapliekamie ienākumi.

Piemērs. Fiziskā persona saņēmusi ienākumu no noguldījuma bankā - Ls 500. Tātad kopā neapliekamie ienākumi 3500 + 500 = 4000 (Ls), kas jānorāda deklarācijā.

Automašīnas pārdošanas ieņēmumi norādāmi 2.ailē, kā arī tā pati summa Ls 3500 - 3.ailē kā neapliekamie ienākumi. Tāpat arī ienākums no noguldījuma bankā - Ls 500 - jānorāda gan 2.ailē, gan 3.ailē.

 

Atvieglota deklarācijas aizpildīšana neapliekamo ienākumu deklarēšanai

Ja nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem IIN ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 3840 latu (2008.gadā), drīkst aizpildīt:

• pielikumu D1 - tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;

• deklarācijas D 04.rindu "Neapliekamie ienākumi".

Tātad, ja fiziska persona būtu saņēmusi tikai algu SIA "A" un SIA "B", kā arī neapliekamos ienākumus no auto pārdošanas Ls 3500 un ienākumus no noguldījumiem bankā Ls 500, tātad kopā tie pārsniedz Ls 3840, tā varētu neaizpildīt D1 ailes, kurās jānorāda saņemtā darba alga, bet gan tikai ailes šo neapliekamo ienākumu uzrādīšanai.

 

Izdevumi izglītībai un ārstniecības pakalpojumiem

Apliekamo ienākumu atļauts samazināt par šādiem izdevumiem izglītībai - augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšana valsts akreditētās Latvijas mācību iestādēs, kā arī apmācība darbā, amatā vai nepieciešamo iemaņu, kvalifikācijas uzlabošanā. Attaisnotajos izdevumos par 2008.gadu neiekļauj izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības, kā arī specialitātes iegūšanu ārvalstu mācību iestādēs. Savukārt izdevumos par ārstniecības pakalpojumiem ietverti medicīniskie pakalpojumi (t.sk. pacienta iemaksas), zobārstniecības pakalpojumi, plānotās operācijas un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumi. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj medicīnas ierīces (brilles u.c.) un ārstniecības līdzekļus (zāles, vitamīnus u.c.), izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.

Izdevumi izglītībai un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir limitēti, to kopsumma 2008.gadā nedrīkst pārsniegt 150 latu gadā par sevi un katru apgādājamo atsevišķi. Šis ierobežojums neattiecas uz plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, ieskaitot zobu protezēšanu. Šie izdevumi gada deklarācijā iekļaujami pilnībā, un no šīs summas atlīdzina izdevumus 25% apmērā.

Piemērs. Fiziska persona samaksājusi par acu ārsta konsultāciju - Ls 35, to norāda pielikuma D4 3.ailē, kā arī 4.ailē - kopsumma par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Fiziskai personai veikta acu plānveida operācija, par kuru tā samaksājusi Ls 800. Operācijas izdevumus attaisnotajos izdevumos iekļauj pilnā apmērā, norādot šo summu 5.ailē. 6.ailē pārnes tikai limitēto izdevumu (līdz Ls 150) kopsummu, tātad Ls 35 par ārsta konsultāciju.

Tāpat kā iepriekš, gada ienākuma deklarācijā var iekļaut un savu apliekamo ienākumu samazināt arī par savu ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu, laulātā) attaisnotajiem izdevumiem izglītībai un ārstniecībai, kuru kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem Ls 150 katram.

Piemērs. Fiziskā persona samaksājusi par bērna studijām Latvijas Universitātē Ls 500, taksācijas gada attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami Ls 150. Summu nevar sadalīt uz vairākiem ģimenes locekļiem, lai atgūtu visu iedzīvotāju ienākuma nodokli no Ls 500. Šos Ls 500 ieraksta papildus D4 pielikuma 2. un 4.ailē. 6.ailē norāda maksimālo summu, ko var iekļaut viena taksācijas gada attaisnotajos izdevumos - Ls 150. Atlikumu - Ls 350 - pārnes uz nākamo gadu un uzrāda 7.ailē. Ja deklarācijā iekļausiet divu vai vairāku ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, tad par katru personu papildus būs jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums.

Ja izdevumi ārstniecības pakalpojumiem un izglītībai gada laikā pārsniedz Ls 150 normu, pārsniegto summu persona var attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā, nākamajos gados vispirms atskaitot par taksācijas gadu radušos izdevumus un tikai tad iepriekšējo gadu pārnestos izdevumus. Ja studiju maksa tiek segta ar studiju kredītu, visu saņemtā kredīta apjomu uzrāda tā gada attaisnotajos izdevumos, kurā ir sākta kredīta atmaksa.

Piemērs. 2007.gada attaisnoto izdevumu pārsniegums - Ls 100 - pār pieļaujamajiem Ls 150 norādīts D4 4.ailē (1.ailē norāda gadu, kurā šie izdevumi radušies). Tā kā taksācijas gada limitētajos attaisnotajos izdevumos iekļauti izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem par Ls 35, tad 2007.gada izdevumi - Ls 100 - pilnībā iekļaujami 2008.gada attaisnotajos izdevumos un norādāmi arī 6.ailē, jo to kopsumma nepārsniedz Ls 150.

Jāņem vērā, ka attaisnotos izdevumus var piemērot un apliekamo ienākumu samazināt tikai tad, ja fiziskai personai taksācijas gadā bijuši ar nodokli apliekami ienākumi. Ja tādu nav bijis, tad izglītības un ārstnieciskie izdevumi pārnesami uz nākamajiem pieciem taksācijas gadiem. Tas gan attiecas tikai uz limitētajiem attaisnotajiem izdevumiem, jo uz nākamo gadu nevarēs pārnest maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem, kas pārsniedz maksātāja apliekamo ienākumu pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas. Šajā gadījumā, lai nezaudētu nodokļa pārmaksu, maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem var sadalīt starp maksātāja ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par maksātāju, bet attiecībā uz maksātāja ģimenes locekli šo izdevumu pārsnieguma summu var sadalīt starp maksātāju un citām personām, kurām ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par maksātāja ģimenes locekli.

 

Atvieglota deklarācijas aizpildīšana attaisnoto izdevumu uzrādīšanai

Tāpat kā uz neapliekamo ienākumu deklarēšanu, arī uz attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem uzrādīšanu nodokļu pārmaksas atgūšanai piemērojamas vienkāršotās deklarēšanas normas.

Proti, nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, drīkst aizpildīt:

• pielikumu D4;

• deklarācijas D 06.rindu "izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu "ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā".

Kad pielikumi D1, D2 un D4 aizpildīti, tajos iekļautos datus pārnes uz deklarāciju D, kur katrā rindā ir norādīts, kādi dati no kura pielikuma jāpārnes.

 

Citi attaisnotie izdevumi

Bez izdevumiem izglītībai un ārstnieciskajiem pakalpojumiem attaisnotajos izdevumos atļauts iekļaut un apliekamo ienākumu samazināt par ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Atsevišķi pielikumi šo izdevumu deklarēšanai nav paredzēti, tos jānorāda deklarācijā D 08. un 09.rindā.

Piemērs. Fiziskā persona ziedojusi Ls 20 sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "L", kam saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ls 20 norāda deklarācijas D 08.rindā.

Deklarācijā var iekļaut ziedojuma summu, kas nepārsniedz 20% no apliekamā ienākuma. Tātad, ja šī summa pārsniegtu D 03.rindā uzrādītos apliekamos ienākumus, būtu jāaprēķina 20% no šiem ienākumiem un tikai tādu summu varētu iekļaut attaisnotajos izdevumos. Attaisnotajos izdevumos var iekļaut tikai tās summas, kas nenosaka kādu pienākumu saņēmējam, kā arī summas, kuras nav nodotas konkrētas personas vajadzībām vai ar ziedotāju saistītai personai.

Ja fiziskā persona iegādājusies ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību fondos, kas darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu vai reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un uzskatāmi par ieguldījumu fondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, šo apliecību iegādes izmaksas atļauts norādīt taksācijas gada attaisnotajos izdevumos. Jāievēro vien nosacījums, ka šī apliecība personas īpašumā bijusi vismaz 60 mēnešus un tā bijusi personas īpašumā arī brīdī, kad stājās spēkā likuma grozījumi (2007.gada 12.jūnijā), kas paredz šo apliecību izmaksu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos.

Ja fiziska persona veikusi iemaksas privātajos pensiju fondos, kas izveidoti un darbojas saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" vai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētos fondos, arī šos maksājumus var iekļaut attaisnotajos izdevumos, bet, tāpat kā ziedojumus, ne vairāk kā 20% no apliekamā ienākuma.

Piemērs. Fiziska persona veikusi iemaksas EUR 50 privātajā pensiju fondā. Tā kā iemaksas veiktas citā valūtā, to summa jāpārrēķina latos pēc Latvijas Bankas kursa iemaksu veikšanas dienā. EUR kurss pret LVL ir nemainīgs - 0,702804, tātad 50 x 0,702804 = 35,14 (Ls).

 

Neapliekamais minimums

Ja iesniedzat deklarāciju attaisnoto izdevumu atgūšanai par iepriekšējiem gadiem (par katru gadu deklarācija ar pielikumiem jāaizpilda atsevišķi), jāievēro, ka neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem katru gadu mainās. 2007.gadā neapliekamais minimums mēnesī bija Ls 50 (Ls 600 gadā), par apgādājamo Ls 35 (Ls 420 gadā). 2008.gadā neapliekamais minimums bija Ls 80 latu mēnesī (Ls 960 gadā), par apgādājamo - Ls 56 lati (Ls 672 gadā).

Deklarāciju būs izdevīgi iesniegt arī tiem nodokļu maksātājiem, kas 2008.gadā ar algas nodokļa grāmatiņu strādājuši nepilnu gadu, jo neapliekamais minimums pienākas par visu gadu, līdz ar to veidosies nodokļa pārmaksa. Tāpat arī, ja apgādājamais nav bijis laikus ierakstīts algas nodokļa grāmatiņā, līdz ar to par viņu laikus nav piemērots atvieglojums kā par apgādājamo. Sastādot gada deklarāciju, to iespējams labot un pārmaksāto nodokli atgūt.

Piemērs. Fiziskā persona 2008.gada janvārī nav strādājusi, bet neapliekamais minimums pienākas par visiem 12 mēnešiem. D 11.rindā norāda Ls 960 (80 x 12).

Kad apliekamie un neapliekamie ienākumi, kā arī attaisnotie izdevumi deklarācijā D norādīti, atliek aizpildīt neapliekamā minimuma un atvieglojumu rindas, lai redzētu, vai par taksācijas gadu veidosies pārmaksa vai arī nodoklis būs jāpiemaksā.

Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc pārbaudes izrādīsies mazāka par avansā samaksāto, VID teritoriālā iestāde triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksās maksātājam radušos starpību. Jāiegaumē vien, ka atmaksājamās summas apmērs nepārsniegs budžetā gada laikā iemaksātā nodokļa summu.

Savukārt, ja aprēķinātā summa būs lielāka par samaksāto, iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā būs jānomaksā ne vēlāk kā 15.aprīlī. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latu, to budžetā iespējams nomaksāt trīs daļās - līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, katru reizi vienu trešdaļu summas.

Ja maksātājs taksācijas gada laikā ir mainījis dzīvesvietu, deklarācija jāiesniedz (jānosūta pa pastu) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc iepriekšējās dzīvesvietas.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas