Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51/52 (158/159) 2008. gada 17. decembris
            

  Likumu ABC | Par nodokļu maksājumiem

Reģistrācija ar PVN apliekamo personu reģistrā
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Nobeigums. Sākums "KV" Nr. 50(157), 10.12.2008.

Iepriekšējā numurā jau aplūkojām nosacījumus personas reģistrēšanai ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistrā, iespējamos atteikuma iemeslus, kā arī to, kādos gadījumos apliekamā persona tiek izslēgta no reģistra un kas nepieciešams, lai reģistrētos atkārtoti.PVN priekšnodoklis pirms un pēc atkārtotas reģistrācijas

Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk - likums) 10.panta 14.daļā minētajai apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ar PVN apliekamo personu reģistrā, ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti vai tiks izmantoti apliekamo darījumu nodrošināšanai. Minētais priekšnodoklis ir atskaitāms atbilstoši apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai.

Minētie nosacījumi ir piemērojami arī attiecībā uz importējamām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar likuma 4.panta septīto daļu.

Atskaitāmā priekšnodokļa summu pirms personas reģistrācijas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā nosaka atbilstoši likuma 10.panta 15.daļai šādā kārtībā:

1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem, dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem - pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3) attiecībā uz pakalpojumiem - pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.

Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja no saimnieciskās darbības ienākumiem, iegādājoties pamatlīdzekli, atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka, sastādot aktu, kurā norādīta plānotā pamatlīdzekļa lietošanas proporcija ar nodokli apliekamajiem darījumiem.

Minētās normas nav piemērojamas atbilstoši likuma 10.panta 16.daļā noteiktajam:

1) ja preces ir iegādātas agrāk nekā 12 mēnešus pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanas;

2) šī norma nav attiecināma uz vieglo automašīnu iegādi, izņemot gadījumus, kad minētā automašīna tiek izmantota vai tiks izmantota tādu apliekamu darījumu nodrošināšanai kā autovadītprasmes apgūšana vai taksometru pakalpojumu sniegšana, vai automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana, vai automašīnu nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšana;

Minētās tiesības nav attiecināmas uz vieglo automašīnu iegādi neatkarīgi no iegādes laika pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanas, izņemot gadījumus, ja minētā automašīna tiek izmantota vai tiks izmantota tādu apliekamu darījumu nodrošināšanai kā autovadītprasmes apgūšana vai taksometru pakalpojumu sniegšana, vai automašīnu nomas pakalpojumu sniegšana, vai auto­mašīnu nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšana.

3) ja pakalpojumi ir saņemti agrāk nekā trīs mēnešus pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanas;

4) attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi).

Ievērojot likuma 10.panta 17.daļas nosacījumus, šā panta 1.4daļā minētās tiesības apliekamā persona var realizēt tikai pēc reģistrācijas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā, iesniedzot pirmo nodokļa deklarāciju.

Apliekamā persona pēc tās reģistrācijas apliekamo personu reģistrā kopā ar pirmo nodokļa deklarāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu par krājumos esošajām precēm un apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto pakalpojumu sarakstu. Par apliekamās personas pilnvaroto personu uzskata amatpersonu, kurai piešķirtas paraksta tiesības un kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā, vai tās pilnvarotu personu.

Apliekamai personai, kas atskaita priekšnodokli par PVN, kas uzrādīts no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļu rēķinos par precēm (pakalpojumiem), kuras tā iegādājusies pirms reģistrācijas apliekamo personu reģistrā, jāveic šim nolūkam izveidotajos grāmatvedības reģistros to preču un pakalpojumu uzskaite, kas izmantoti apliekamo darījumu nodrošināšanai.

 Šo likumā noteikto kārtību piemēro arī Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona un jebkura citas dalībvalsts persona, kas veic saimniecisko darbību, ja tā ir reģistrēta apliekamo personu reģistrā saskaņā ar likuma 3.panta desmitajā daļā vai 26.pantā noteikto kārtību un pirms reģistrācijas ir iegādājusies preces un saņēmusi pakalpojumus iekšzemē savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

 

Priekšnodokļa atskaitīšana par personām, kuras pēc izslēgšanas no apliekamo personu reģistra reģistrētas atkārtoti

Gadījumos, ja apliekamā persona tiek izslēgta no PVN reģistra atbilstoši likuma 3.panta 8.1daļas 2.punktam - apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz nodokļa deklarāciju vai nodokļa deklarācijā sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, likuma normas un tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu piemēro šādi.

Likuma 3.panta 8.3daļa nosaka, ka apliekamā persona, kuru VID izslēdz no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta astoto vai 8.1daļu, uzskaita pamatlīdzekļu atlikušo vērtību, kā arī atlikumā esošo preču materiālās vērtības, par kurām samaksātais nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, un no šīs vērtības aprēķināto nodokli ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā.

 

Ja pēc dažiem mēnešiem komersants atkārtoti reģistrējas apliekamo personu reģistrā

Izpildot likuma 3.panta 8.3daļā noteiktās prasības, nodokļa summa, ko persona ir aprēķinājusi un iemaksājusi valsts budžetā pēc izslēgšanas no apliekamo personu reģistra, nav atskaitāma kā priekšnodoklis pēc šīs personas atkārtotas reģistrācijas.

Savukārt nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm, kas iegādātas šīs personas saimnieciskās darbības nodrošināšanai laikposmā no izslēgšanas dienas līdz atkārtotas reģistrācijas dienai, var atskaitīt kā priekšnodokli likuma 10.panta 1.4-1.7daļā noteiktajā kārtībā, ja persona veic šim nolūkam izveidotajos grāmatvedības reģistros to preču, kuras paredzēts izmantot apliekamo darījumu nodrošināšanai, uzskaiti. Pēc atkārtotas reģistrācijas šai personai kopā ar pirmo nodokļa deklarāciju būtu jāiesniedz preču inventarizācijas saraksts par krājumos esošajām precēm.

 

Trešo valstu personu reģistrācija Latvijā

Saskaņā ar likuma 3.panta desmito daļu, ja ES teritorijā nereģistrēta persona, kurai nav noteiktas saimnieciskās darbības vai komercdarbības veikšanas vietas Latvijā, iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tai šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas VID kā apliekamai personai, jāaprēķina un jāmaksā nodoklis budžetā neatkarīgi no apliekamo darījumu vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām ES teritorijā nereģistrētām personām, kuras iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus.

ES teritorijā nereģistrēta persona - trešajā valstī vai trešajā teritorijā reģistrēta persona, kura nav reģistrējusies kā nodokļu maksātājs nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Likuma 4.panta septītajā daļā minētie pakalpojumi:

1) autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību nodošana vai atsavināšana;

2) ar reklāmu vai sabiedrisko darbību saistīti pakalpojumi, arī reklāmas aģentu un reklāmas aģentūru darbība;

3) juridiskie (arī advokātu, notāru), grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru, tirgus izpētes un vadības pakalpojumi, kā arī patentu valdes darbība;

4) datu apstrāde;

5) informācijas sniegšana, arī pieredzes apmaiņa;

6) pakalpojumi, kas tiek sniegti, nodrošinot ar personālu, izņemot šā personāla sagatavošanu un apmācību;

7) lietu noma, izņemot nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nomu;

8) telekomunikāciju pakalpojumi;

9) starpniecības aģenta pakalpojumi, ja starpniecības aģents piedalās šajā daļā minēto pakalpojumu sniegšanā;

10) radio un televīzijas apraides pakalpojumi;

11) elektroniski sniegtie pakalpojumi, to skaitā:

a) elektroniskā tīkla programmu piegāde, elektroniskā tīkla uzturēšana un apkope, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma,

b) datu bāzes un programmatūras piegāde un atjaunināšana,

c) attēlu, tekstu un informācijas piegāde, pieejas datu bāzēm nodrošināšana,

d) mūzikas ierakstu, filmu, spēļu (to skaitā laimes spēļu un azartspēļu) piegāde,

e) dažādu reportāžu (to skaitā politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un notikumu) piegāde,

f) tālmācība;

12) finanšu un apdrošināšanas darījumi, ieskaitot pārapdrošināšanu, bet izņemot seifu īri un nomu;

13) pieejas sniegšana elektroenerģijas un dabasgāzes sadales sistēmām, kā arī pārvades un sadales pakalpojumi un citi tieši saistīti pakalpojumi.

Saskaņā ar likuma 3.panta divpadsmito daļu, ja citas dalībvalsts persona vai ES teritorijā nereģistrēta persona iekšzemes muitas noliktavā vai brīvajā zonā veic tikai preču piegādes darījumus ar precēm, kas nav Kopienas preces, kā arī ar tādām Kopienas precēm, kurām uzsākta eksporta procedūra, šī persona var nereģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Minētie nosacījumi ir piemērojami arī tādām preču piegādēm, kas veiktas, pārvietojot preces no vienas iekšzemes muitas noliktavas vai brīvās zonas uz citām iekšzemes muitas noliktavām vai brīvajām zonām. Minētā norma ir piemērojama arī tad, ja preces, kurām nav Kopienas preču statusa, vai preces, kurām uzsākta eksporta procedūra, tiek pārvietotas no iekšzemes muitas noliktavas vai brīvās zonas uz citu dalībvalsts muitas noliktavu vai brīvo zonu.

Lai minētās personas reģistrētu apliekamo personu reģistrā, tās iesniedz reģistrācijas iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi) apstiprinātajai formai (4.pielikums) VID teritoriālajā iestādē atbilstoši vienai no darījuma izpildes vietām iekšzemē.

 

ES dalībvalstu personas reģistrācija Latvijā

Kādām personām ir jāreģistrējas LR PVN apliekamo personu reģistrā.

Likuma 26.panta otrajā daļā noteikts: ja citas dalībvalsts persona (jebkura ES persona - gan apliekama, gan neapliekama, fiziskā vai juridiskā) iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijā tiek piemērots akcīzes nodoklis, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.

Ar PVN apliekamā persona - fiziskā vai juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēts VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Ar PVN neapliekamā persona - persona, kura neatbilst apliekamās personas nosacījumiem un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.

Likuma 26.panta trešajā daļā noteikts: ja citas dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi attālumā ES teritorijā un preces tiek saņemtas Latvijā, un šādu preču piegāžu kopsumma bez nodokļa kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 24 000 latu, tad šai citas dalībvalsts apliekamai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Minētā summa veidojas no visām to piegāžu, kuras minētā persona piegādājusi kalendārā gada laikā, summām.

Visbiežākie gadījumi ir interneta veikalu sniegtie pakalpojumi Latvijas iedzīvotājiem - patērētājiem.

Citas dalībvalsts apliekamā persona - persona, kura attiecīgajā darījumā izmanto (lieto) reģistrācijas numuru citas dalībvalsts ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Preču piegāde attālumā ES teritorijā - apliekamās personas preču piegāde citas dalībvalsts personai, kura nav reģistrējusies preču saņemšanas valstī kā ar PVN apliekamā persona, un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja vārdā.

Likuma 26.panta ceturtajā daļā noteikts: ja citas dalībvalsts persona piegādā preces neapliekamai personai un tās iekšzemē montē vai uzstāda, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no montēto vai uzstādīto preču vērtības.

Likuma 26.panta piektajā daļā noteikts: ja citas dalībvalsts persona iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā un piektajā daļā minētos pakalpojumus jebkurai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētie pakalpojumi: kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes, sporta un citi līdzīga rakstura pakalpojumi, kā arī šo pasākumu organizēšana.

4.panta piektajā daļā minētie pakalpojumi: ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi (ieskaitot ekspertu, arhitektu, būvdarbu, to sagatavošanas, koordinācijas un uzraudzības pakalpojumi).

Likuma 26.panta sestajā daļā noteikts: ja citas dalībvalsts persona sniedz iekšzemē šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un sestajā daļā minētos pakalpojumus neapliekamai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.

4.panta ceturtās daļas 2.punktā minētie pakalpojumi: ar preču pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī citi ar transportēšanu saistītie pakalpojumi.

4.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie pakalpojumi: ar kustamo (ķermenisko) lietu (īpašumu) saistītie pakalpojumi (ieskaitot novērtēšanu, remontu, apkopi), izņemot šo lietu nomu.

4.panta sestajā daļā minētie pakalpojumi: transporta pakalpojumi.

Likuma 26.panta septītajā daļā noteikts: citas dalībvalsts personai ir tiesības reģistrēties VID ar PVN apliekamo personu reģistrā arī tad, ja tā nav sasniegusi šā panta trešajā daļā minēto reģistrēšanās slieksni (24 000 LVL).

Likuma 26.panta astotajā daļā noteikts: ja šajā pantā nav noteikts citādi, citas dalībvalsts persona, kura iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi, reģistrējas VID ar PVN apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no darījuma vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām citas dalībvalsts personām, kuras neveic saimniecisko darbību ES teritorijā.

Citas dalībvalsts apliekamā persona var nereģistrēties apliekamo personu reģistrā, ja apliekamā persona saņem no šīs personas ražošanas preču krājumus vai vairumtirdzniecības preču krājumus un īpašumtiesības saskaņā ar noslēgto līgumu starp šīm personām uz minētajām precēm apliekamajai personai (preču saņēmējam) pāriet tikai preču tālākpārdošanas vai izmantošanas brīdī. Preču saņēmējam jāmaksā nodoklis par šādu preču iegādi saskaņā ar likuma 30.panta pirmo daļu un jānodrošina detalizēta saņemto preču atsevišķa grāmatvedības uzskaite.

Iekšzeme - Latvijas Republikas muitas teritorija.

Preču iegāde ES teritorijā - preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts, ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu no citas dalībvalsts nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā.

Preču piegāde - darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu (īpašumu). Par preču piegādi tiek uzskatīta arī nekustamā īpašuma vai tā daļas pārdošana, kā arī darījumi, kas veikti saskaņā ar noslēgtajiem nomas pirkuma (līzinga) līgumiem.

Saimnieciskā darbība - jebkura sistemātiska darbība par atlīdzību, kas nav darba devēja izmaksāta darba samaksa vai cita atlīdzība darba ņēmējam, no kuras aprēķināmas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 

Dokumentu iesniegšana

Lai minētās personas tiktu reģistrētas apliekamo personu reģistrā, tās iesniedz reģistrācijas iesniegumu atbilstoši MK noteikumu apstiprinātajai formai (4.pielikums) VID teritoriālajā iestādē atbilstoši vienai no darījuma izpildes vietām iekšzemē.

Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. Ja reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tā uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.

VID teritoriālā iestāde izskata reģistrācijas iesniegumu un 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē personu apliekamo personu reģistrā vai, ja persona nav norādījusi visu reģistrācijas iesniegumā pieprasīto informāciju, pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

Ja pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu, VID teritoriālā iestāde piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstiski paziņo to personai un norāda atteikuma iemeslus.

Personai, kura saņēmusi lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas iesniegumu un atkārtoti iesniegt to VID teritoriālajā iestādē.

Citas dalībvalsts apliekamajai personai, kas trīspusējā darījumā piedalās kā starpnieks, nav jāreģistrējas apliekamo personu reģistrā, ja preču gala saņēmējs ir apliekamā persona.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas